Loading...
اساس نامه 2019-02-15T11:43:32+00:00

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران


وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی و امور دانشجویی
دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

فصل اول کلیات
ماده 1- به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7 / 8 / 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آییننامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده میشود انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی براساس مواد آتی تشکیل میگردد که در سطور بعد به اختصار ” انجمن ” نامیده می شود.
ماده 2- انجمن صرفا در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده 4- مرکز انجمن در شهر: تهران آدرس: خیابان ولیعصر خیابان دهم گاندی طبقه چهارم است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.
ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم شرح وظایف و اهداف
ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده – 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیتهای زیر را به عمل خواهد آورد.
1-7- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخههای گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
2-7- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمانهایی که به نحوی با فعالیتهای انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی،پژوهشی، بهداشتی و درمانی
3-7 تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامههای آموزشی و بهداشتی درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
4-7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه
5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی
6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی
7-7- برگزاری گردهماییهای آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
8-7- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهشهای علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
9-7- مشارکت در تشکیل شورای انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
10-7- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور

فصل سوم عضویت
ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
1-8- عضویت پیوسته: کلیه افرادی که دارای درجه تخصصی در رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و یا رشتههای مرتبط به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب کمسیون باشند عضوپیوسته انجمن هستند.
تبصره: دانشجویان دورههای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی( PhD, MS , MDPH ) نیز میتوانند عضو پیوسته باشند.( شامل کلیه تخصصهای سلامت دهان، بهداشت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مشابه آن میباشد.)
2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت انجمن درآیند. کلیه کسانی که دارای درجه دانشگاهی در یکی از رشتههای بهداشت دهان، پرستار دندانپزشکی، بهداشتکار دهان و دندان و دندانپزشکی باشند و کلیه افرادی که دارای فعالیت مرتبط با سلامت دهان در سیستم شبکه سلامت و درمان کشور باشند.
3-8- عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزندهای نموده باشند، به تشخیص و تصویب هیئت مدیره میتوانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره 1- اعضای وابسته میتوانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7- آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.
ماده 9- هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.
ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-10- استعفای کتبی عضو
2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین مینماید.
3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی
تبصره 1- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.
تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیات مدیره خواهد بود.

فصل چهارم ارکان انجمن
ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:
1-11- مجمع عمومی
2-11- هیات مدیره
3-11- بازرس
ماده 12- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل میگردد:
1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل میشود و به امور جاری انجمن رسیدگی میکند و نیز میتواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.
2-12- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل میشود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل میگردد.
3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار تشکیل خواهد شد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت مییابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دو سوم آراء خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام میشود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد: –
1-13- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن
2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت
3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره
4-13- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر عضو علی البدل
5-13- تصویب کلیه آیین نامهها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره
6-13- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهیهای انجمن
تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره – 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
ب- هیات مدیره
ماده 14- اعضای هیات مدیره مرکب از – 7 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب میشوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 3 سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت درهیات مدیره افتخاری است.
تبصره 1- افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود.
تبصره 2- جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.
ماده 15- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب مینماید. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.
تبصره 1- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمیتوانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
تبصره 2- رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 3- کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی ادرای با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.
تبصره 4- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره – 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 5- در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
تبصره 6- رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، دبیر انجمن و بازرس انجمن باید متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی باشند. فقط برای دوره اول، انتخاب بازرس از بین سایر متخصصین بلامانع است.
تبصره 7- اکثریت هیات مدیره باید از متخصصین سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی باشند. استثنائا برای دوره اول، این تبصره شامل دانشجویان ردههای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی هم خواهد شد.
تبصره 8- یک نفر از اعضا هیات مدیره از بین کارشناسان و مسئولان سلامت دهان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و اداره سلامت دهان وزارت بهداشت انتخاب میگردد.
ماده 16- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.
تبصره- هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 17- وظایف و اختیارات هیات مدیره:
1 – 17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
2 – 17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
3 – 17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهماییهای علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
4 – 17- تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامههای اجرایی
5 – 17- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
6 – 17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
7 – 17- قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن
8 – 17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی
9 – 17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
10 – 17- تشکیل کمیتههای اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
11 – 17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
12 – 17- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه میشود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
13 – 17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
14 – 17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
ج- بازرس
ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و 1 نفرعلی البدل خواهد بود که هر 3 سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است:
1 – 19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
2 – 19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی
3 – 19- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
4 – 19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری
ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میتواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم منابع مالی انجمن
ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از:
1 – 22- حق عضویت اعضا
2 – 22- از محل هدایا و کمک ها
3 – 22- درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی
4 – 22- حمایتهای مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم موارد انحلال انجمن
ماده 23- در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/ 1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل میگردد.
ماده 24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن میگیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده 25- هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
تبصره باقیمانده داراییهای انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.
این اساسنامه مشتمل بر شش فصل وبیست و پنج ماده و بیست و دو تبصره در تاریخ 28 / 10 / 1387 به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

درباره انجمن

انجمن سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی ایران در سال ۸۸ آغاز  به کار کرد  و  چشم انداز آن برخورداری آحاد جامعه از سلامت دهان است. رسالت انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی آن است  که تلاش کند  با  انجام فعالیت های سازمان یافته درون بخشی  و  بین بخشی در جهت تامین سلامت دهان آحادجمعیت،حذف نابرابری‌ها در سلامت، اشاعه اخلاق‌ پزشکی، تسهیل پیشرفت علمی‌ و‌ تخصصی دندانپزشکی ازطریق‌ پشتیبانی،آموزش،تحقیق و بهبود استانداردها فعالیت نماید.

آخرین اخبار

ارتباط با ما

ایران، تهران، کوی نصر، خیابان علیایی غربی، پلاک 83

Phone: 021-88289256

Web: IACOH.IR